Algemene Voorwaarden (pdf file)


Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden PELI Glass Products BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.     Deze Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) gelden voor alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten betreffende de levering van zaken en diensten aan Wederpartij door PELI Glass Products bv dan wel zijn overige handelsondernemingen (hierna te noemen: “PELI Glass”).

1.2.     De ‘Wederpartij’ is de koper of opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of diens hulppersonen.

1.3.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.     Indien PELI Glass niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PELI Glass in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5.     Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) zaken, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.6.     Afwijkende voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen in deze Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen. Deze gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.7.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PELI Glass, voor de uitvoering waarvan door PELI Glass derden dienen te worden betrokken.

1.8.     Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PELI Glass en Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en prijzen

2.1.     Alle offertes en aanbiedingen van PELI Glass zijn vrijblijvend. De geldigheid van een offerte of aanbieding bedraagt 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.2.     Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomt te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van montage en inbedrijfstelling, kosten van verpakking, in- en uitlating, vervoer en verzekering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen evenals eventuele andere heffingen van overheidswege.

2.3.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is PELI Glass daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PELI Glass anders aangeeft.

2.4.     Een samengestelde prijsopgave verplicht PELI Glass niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5.     PELI Glass behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/ orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

2.6.     Elke met PELI Glass aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van PELI Glass – dat PELI Glass van voldoende kredietwaardigheid van Wederpartij zal blijken, dit uitsluitend ter beoordeling van PELI Glass; PELI Glass heeft om deze reden het recht om een order van een Wederpartij te weigeren.

2.7.     Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Wederpartij verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Wederpartij aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van PELI Glass ontlenen.

2.8.     PELI Glass kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.9.     Alle opgaven door PELI Glass van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. PELI Glass kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van PELI Glass, binden PELI Glass niet.

2.10.   Getoonde of verstrekte (proef)- modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien Wederpartij aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van PELI Glass of van de (proef)modellen of tekeningen, dat Wederpartij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

2.11.   Indien PELI Glass met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is PELI Glass niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1.     Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat PELI Glass een order of opdracht schriftelijk of via email heeft aanvaard of bevestigd. PELI Glass is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen.

3.2.     PELI Glass behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.

3.3.     PELI Glass kan, na overleg met en na toestemming van de Wederpartij, bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De werkzaamheden van deze derden komen voor rekening van de Wederpartij. PELI Glass is niet aansprakelijk tegenover de Wederpartij voor tekortkomingen van deze derden.

3.4.     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door het personeel van PELI Glass of namens PELI Glass bindt PELI Glass indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk door PELI Glass zijn bevestigd.

3.5.     Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PELI Glass is het Wederpartij niet toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van met PELI Glass gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met Wederpartij gelieerde vennootschappen.

3.6.     Indien met twee of meerdere Wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

3.7.     Communicatie tussen Wederpartij en PELI Glass kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in overeenkomsten met Wederpartij, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door PELI Glass opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Wederpartij.

3.8.     Elektronische communicatie door PELI Glass aan Wederpartij wordt geacht door Wederpartij te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Wederpartij wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Wederpartij komt dit voor risico van Wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

Artikel 4. Levering en termijnen

4.1.     Indien voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan geldt deze termijn bij benadering. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij PELI Glass derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PELI Glass dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.2.     Indien PELI Glass gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan PELI Glass ter beschikking heeft gesteld.

4.3.     Levering geschiedt af bedrijf PELI Glass dan wel diens leverancier of wel Ex Works (EXW) conform de geldende Incoterms. Levering kan gefaseerd plaatsvinden.

4.4.     Bij de levering gaat het risico van de betreffende zaken met alles wat daaraan is verbonden, op Wederpartij over.

4.5.     De door PELI Glass opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van PELI Glass zijn. Vertraging in de aflevering zal voor Wederpartij geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door PELI Glass te dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke Wederpartij enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan PELI Glass onbetaald heeft gelaten.

4.6.     De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is PELI Glass gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. PELI Glass mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 5. Transport en emballage

5.1.     Indien vervoer door PELI Glass is overeengekomen, wordt de wijze van transport/verzending door PELI Glass als goed huisvader/koopman bepaald.

5.2.     Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het transport/verzending voor rekening van Wederpartij en neemt Wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

5.3.     Eventuele specifieke wensen van Wederpartij betreffende het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

5.4.     Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de zaken binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van Wederpartij is nimmer inbegrepen.

5.5.     Verzoekt Wederpartij om de zaken levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan PELI Glass de hieraan verbonden kosten bij Wederpartij in rekening brengen.

5.6.     Emballage voor glasverven zal geschieden op in de handel van glasverven producten gebruikelijke wijze, zonder dat PELI Glass hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. De Wederpartij mag de emballage voor geen enkel ander doel gebruiken.

5.7.     PELI Glass is gerechtigd Wederpartij voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.

5.8.     Indien PELI Glass van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten omverpakking, restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventuele kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van Wederpartij.

Artikel 6. Wijziging en annulering overeenkomst

6.1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

6.2.     Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. PELI Glass zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

6.3.     Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.4.     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is PELI Glass gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen PELI Glass bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

6.5.     Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van PELI Glass op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.

6.6.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PELI Glass een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren zaken.

6.7.     Indien Wederpartij, nadat een overeenkomst met PELI Glass tot stand is gekomen, deze voor levering wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Wederpartij in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een en ander onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

6.8.     Indien Wederpartij bij annulering de afname weigert van de al door PELI Glass aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is Wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan PELI Glass te voldoen;

6.9.     Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1.     PELI Glass behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

7.2.     Op alle door PELI Glass ontworpen en ontwikkelde zaken, waaronder inbegrepen modellen, mallen, monsters, tekeningen e.d. zijn en blijven de (intellectuele) eigendomsrechten van PELI Glass, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

7.3.     Het bepaalde in dit artikel heeft ook betrekking op zaken en diensten waarvan Wederpartij redelijkerwijs weet of dient te weten dat deze van PELI Glass zijn en hierop het (intellectuele) eigendom berust, ook als deze niet als zodanig zijn aangemerkt.

7.4.     PELI Glass verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. PELI Glass kan Wederpartij echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7.5.     Wederpartij staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van PELI Glass, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.

7.6.     PELI Glass heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was.

Artikel 8. Garanties en reclames

8.1.     De door PELI Glass te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

8.2.     De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. PELI Glass kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.

8.3.     Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.

8.4.     De in dit artikel genoemde garantie voor door PELI Glass zelf geproduceerde zaken geldt voor een periode van 12 maanden, tenzij anders voor de betreffende zaak is aangegeven. De garantietermijn gaat in op het moment van levering.

8.5.     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PELI Glass, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

8.6.     De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PELI Glass geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

8.7.     De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

8.8.     Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan PELI Glass te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan PELI Glass te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PELI Glass in staat is adequaat te reageren.

8.9.     De Wederpartij dient PELI Glass in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

8.10.   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal PELI Glass de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van PELI Glass, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan PELI Glass te retourneren en de eigendom daarover aan PELI Glass te verschaffen, tenzij PELI Glass anders aangeeft.

8.11.   Bij garantiewerkzaamheden is PELI Glass gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen.

8.12.   Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.

8.13.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van PELI Glass daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

8.14.    Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

8.15.   Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover PELI Glass.

8.16.   Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van PELI Glass.

Artikel 9. Prijs, facturering en betaling

9.1.     Wederpartij is verplicht om aan PELI Glass de overeengekomen prijs te betalen. De prijs en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van PELI Glass bepalend zijn.

9.2.     Indien PELI Glass dat wenselijk acht, is PELI Glass gerechtigd om aan Wederpartij volledige vooruitbetaling dan wel een redelijk voorschot te vragen. PELI Glass is gerechtigd om de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling dan wel het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

9.3.     Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van PELI Glass of op een door PELI Glass aangewezen rekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PELI Glass aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen tien dagen na verzenddatum van de facturen

9.4.     Facturering kan gefaseerd plaatsvinden.

9.5.     Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.6.     Indien door betalingsherinneringen aan Wederpartij worden verzonden, is Wederpartij per herinnerings/aanmaningsbrief € 15,00 verschuldigd wegens administratiekosten.

9.7.     Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PELI Glass verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.8.     Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien PELI Glass echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9.9.     Indien in de financiële positie van Wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is PELI Glass gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te eisen.

Artikel 10. Risico-overgang

10.1.   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

11.1.   Alle door PELI Glass in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van PELI Glass totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met PELI Glass gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2.   Door PELI Glass geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij PELI Glass Wederpartij schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde zaken onmiddellijk aan PELI Glass ter beschikking te stellen. De zaken mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3.   De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van PELI Glass veilig te stellen.

11.4.   De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

11.5.   Voor het geval PELI Glass zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan PELI Glass en door PELI Glass aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PELI Glass zich bevinden en die zaken terug te nemen.

11.6.   Als PELI Glass geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan PELI Glass te verpanden.

11.7.   PELI Glass heeft op alle zaken die zich van de Wederpartij onder PELI Glass bevinden, het recht van retentie, zolang de Wederpartij niet aan al haar verplichtingen tegen PELI Glass heeft voldaan. Het risico van de zaken blijft berusten bij de Wederpartij.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.   Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens PELI Glass gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van PELI Glass daardoor direct of indirect ontstaan.

12.2.   De Wederpartij heeft zich in kennis gesteld van de veiligheidsbladen, gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften met gezondheidsrisico’s, waaraan Wederpartij verplicht is zich aan te houden. Deze veiligheidsbladen zijn te raadplegen en op te slaan middels de website van PELI Glass.

12.3.   PELI Glass mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van de Wederpartij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, er volledig van uitgaan dat de Wederpartij en zijn personeel of de personen, die Wederpartij direct of indirect bij of met de producten of machine laat werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze veiligheidsbladen, gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften van de te leveren zaken zijn gesteld, in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse of Engelse is.

12.4.   PELI Glass aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien Wederpartij en zijn personeel of de personen, die Wederpartij direct of indirect bij of met de producten of machine laat werken of verblijven zich houden aan de veiligheidsbladen, gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften met gezondheidsrisico’s, waaraan Wederpartij verplicht is zich aan te houden.

12.5.   De resultaten van toepassing en gebruik van de door PELI Glass verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, dat buiten PELI Glass zijn invloed vallen. Hoewel de opdracht door PELI Glass naar beste inzicht en vermogen, naar de tijdens het moment van de werkzaamheden bekende stand van wetenschap en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan PELI Glass daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem uitgevoerde werkzaamheden, verrichte studies en verstrekte adviezen.

12.6.   De Wederpartij begrijpt en accepteert dat onoordeelkundig althans onjuist gebruik van de gekochte zaken een onaanvaardbaar resultaat kan geven.

12.7.   Indien PELI Glass aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

12.8.   PELI Glass is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PELI Glass is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

12.9.   Indien PELI Glass aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PELI Glass beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.10. De aansprakelijkheid van PELI Glass is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. PELI Glass is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PELI Glass aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PELI Glass toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

12.11. De aansprakelijkheid van PELI Glass voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door PELI Glass gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.

12.12. PELI Glass is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade alsmede indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.13. Voor zover Wederpartij en PELI Glass in de overeenkomst leveringstermijnen zijn overeengekomen, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van PELI Glass opleveren daarom Wederpartij niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij PELI Glass daarom schriftelijk in gebreke te stellen. PELI Glass dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

12.14. Wederpartij is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden aan PELI Glass. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is PELI Glass op geen enkele wijze verplicht tegenover Wederpartij om de geleden schade ongedaan te maken.

12.15. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van zaken aanvaardt PELI Glass geen aansprakelijkheid.

12.16. Na verloop van 12 maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Wederpartij jegens PELI Glass ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van PELI Glass bij de uitvoering van de overeenkomst.

12.17. Beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van PELI Glass.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

13.1.   PELI Glass is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst PELI Glass ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van PELI Glass kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

13.2.   Voorts is PELI Glass bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PELI Glass kan worden gevergd.

13.3.   Indien PELI Glass tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.4.   Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is PELI Glass gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

13.5.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PELI Glass op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien PELI Glass de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.6.   Onverminderd de aan PELI Glass verder toekomende rechten, is PELI Glass gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling indien:

  • de Wederpartij in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
  • de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt/is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;

13.7.   In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij de Wederpartij.

13.8.   Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Overmacht

14.1.   PELI Glass is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2.   Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PELI Glass geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PELI Glass niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PELI Glass of van derden daaronder begrepen.

14.3.   PELI Glass heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PELI Glass zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4.   PELI Glass kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5.   Voor zover PELI Glass ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PELI Glass gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Vrijwaring

15.1.   De Wederpartij vrijwaart PELI Glass voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PELI Glass toerekenbaar is.

15.2.   Indien PELI Glass uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden PELI Glass zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

15.3.   Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PELI Glass, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PELI Glass en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 Artikel 16. Toepasselijk recht, geschillen en vindplaats voorwaarden

16.1.   Op overeenkomsten tussen PELI Glass en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

16.2.   Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.

16.3.   Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door PELI Glass aangegane overeenkomsten worden berecht in Nederland, door in de vestigingsplaats van PELI Glass bevoegde rechter tenzij PELI Glass en de Wederpartij overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. PELI Glass behoudt zich echter het recht voor de Wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Wederpartij.

16.4.   Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

16.5.   De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden en zullen door PELI Glass op verzoek kosteloos worden toegezonden.

16.6.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met PELI Glass.

16.7.   De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.